Startside
 
Vedtægter for Midtfyns Museumsforening


§ 1. Foreningens navn og virkeområde.

Foreningens navn er Midtfyns Museumsforening (tidligere Ringe Museumsforening).
Virkeområdet er det midtfynske område i kommunen.
Museumsforeningen har hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune, og har adresse på Ringe Museum, Kirkepladsen 6, 5750 Ringe.
Bygningen ejes og vedligeholdes af Faaborg-Midtfyn Kommune.

§ 2. Foreningens formål.

Foreningens formål er:
1. At sikre den daglige drift af Ringe Museum.
2. At indsamle, registrere og bevare genstande af kulturhistorisk værdi fra det midtfynske område.
Museet må ikke modtage klausulerede genstande.
Museet modtager ikke genstande, der savner en naturlig tilknytning til museets virkeområde.
Indsamlingspolitiken fastlægges af bestyrelsen.
3. Gennem informativ udstilling at belyse egnens fortid i relation til omverdenen og den lokale befolknings hverdagsliv under skiftende vilkår.
4. I en udadrettet virksomhed (gennem publikationer, billedmateriale og foredrag) at bidrage til det lokale historiske oplysningsarbejde.

§ 3. Betingelse for optagelse i foreningen.

Som medlem i Museumsforeningen kan optages alle interesserede mod betaling af et kontingent.

§ 4. Generalforsamling.

Museumsforeningen afholder ordinær generalforsamling hvert år inden 1. maj.
Indkaldelse til generalforsamling sker i en lokal ugeavis mindst 8 dage forud.
Bestyrelsen aflægger beretning og fremlægger det reviderede regnskab.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.
Beslutninger afgøres ved stemmeflerhed.
Såfremt der fremsættes anmodning herom, skal afstemninger foretages skriftligt.
Generalforsamlingens dagsorden er følgende:
1. Valg af dirigent og protokolfører.
2. Beretning.
3. Regnskab.
4. Budget og fastlæggelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af : a. 3 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant.
b. 1 revisor + 1 suppleant.
7. Eventuelt.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.
Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved godkendelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger og efterfølgende godkendelse af Faaborg-Midtfyn Kommune.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.
Indkaldelse skal ske, såfremt 1/3 eller mindst 20 medlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom til formanden med angivelse af motiveret dagsorden.
I sidstnævnte tilfælde afholdes den ekstraordinære generalforsamling senest fire uger efter, at anmodningen er formanden i hænde.
Indkaldelsen foregår som ved ordinær generalforsamling.

§ 5 Bestyrelsens sammensætning og beføjelse.

På generalforsamlingen vælges en bestyrelse på 6 medlemmer + 2 suppleanter + 2 revisorer +
1 revisorsuppleant.
Valget gælder for 2 år, idet der hvert år afgår 3 medlemmer, 1 suppleant og 1 revisor samt revisorsuppleant. Desuden udpeger Ringe lokalhistoriske Forenings bestyrelse blandt sin midte en repræsentant til museumsforeningens bestyrelse.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer,
Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.
Bestyrelsen udpeger en repræsentant til Ringe Lokalhistoriske Forenings bestyrelse og en til Ringe lokalhistoriske Arkivs styrelse.
Bestyrelsen sørger for ansættelse og instruktion af kustoder og øvrigt personale.

§ 6 Foreningens regnskab og pengebeholdning.

Museumsforeningens regnskabsår følger kalenderåret.
Museumsforeningens pengebeholdning skal indestå på en særlig for foreningen oprettet konto i et pengeinstitut.
Bestyrelsen er ansvarlig for forvaltningen af museets formue.
Kontingentindtægterne skal anvendes til de i § 2 nævnte formål samt til administration.

§ 7 Museet - Deponering og sikring.

De i museet indlemmede genstande må ikke afhændes. Dog kan museet foretage deponering i statsanerkendte museer. Fotografier, dokumemter, protokoller m.v. deponeres i Ringe Lokalhistoriske Arkiv mod behørig kvittering.
Bestyrelsen skal træffe nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af samlingerne mod brand, tyveri og hærværk.

§ 8 Museets åbningstider og adgangsvilkår.

Bestyrelsen fastsætter museets åbningstider og eventuelle betingelser for adgang til museet.

§ 9 Opløsning af foreningen.

Foreningen kan opløses ved almindelig flertalsbeslutning på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvor foreningens opløsning har været på dagsordenen.
Ved opløsning overføres eventuel formue og andre aktiver til lokalhistorisk arbejde i museumsforeningens virkeområde. Museets samlinger deponeres efter samråd med Statens Museumsnævn og Faaborg-Midtfyn Kommune.

Således vedtaget på generalforsamling: d......17.august 2006.